enter-act bvba    tortelduifstraat 83    9000 gent
enter-act bvba

»  home


   PRIVACY POLICY - VOORWAARDEN
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Enter-act en de firma of instelling waarop Enter-act deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 4. Enter-act is aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding schriftelijk binnen 30 dagen geschiedt
 5. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Enter-act niet tot levering van een deel van de in offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. De firma of instelling is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 9. Indien de firma of instelling de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de instelling nadat Enter-act hem heeft verwittigd. De instelling zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 10. Enter-act behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 11. Indien Enter-act een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 12. Enter-act garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 13. De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 14. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 15. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Enter-act, de instelling of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 16. Indien door Enter-act een demo is getoond of verstrekt aan de instelling, dan staat Enter-act er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.
 17. Enter-act blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 18. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Enter-act te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 19. Een niet zichtbaar gebrek dient de instelling binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Enter-act. Na verloop van de garantietermijn is Enter-act gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.
 20. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de instelling over op het moment waarop deze aan de instelling juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de instelling of van een door de instelling aan te wijzen derden worden gebracht.
 21. Indien Enter-act met de instelling bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Enter-act niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 22. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de instelling de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Enter-act rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 23. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Enter-act aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 24. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 25. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de instelling van rechtswege in verzuim; de instelling is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 26. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Enter-act en de verplichtingen van de instelling jegens Enter-act onmiddellijk opeisbaar.
 27. Enter-act heeft het recht de door de instelling gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Enter-act kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de instelling een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Enter-act kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 28. Enter-act behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 29. Enter-act garandeert dat de software vrij is van virussen en defecten.
 30. Het is de instelling niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 31. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Enter-act tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Enter-act, ongeacht of deze aan de instelling of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 32. Alle door Enter-act eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de instelling te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Enter-act worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 33. Indien door Enter-act geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Enter-act jegens de instelling beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 34. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Enter-act beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 35. Onverminderd het bovenstaande is Enter-act niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de instelling.
 36. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Enter-act of zijn ondergeschikten.
 37. Enter-act kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de software of op de informatiedrager van de software zou kunnen voorkomen.
 38. De rechter in de vestigingsplaats van Enter-act is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Enter-act het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

hardware     software     audio     video                                                 IT - productwijzer     IT - onderwijs     IT - grafisch ontwerp                 home     contact     disclaimer